سرمایه ثبتی این شرکت 200 میلیارد ریال می باشد و از برنامه های آن می توان به اخذ صلاحیت فنی و مالی از وزارت صمت برای فعالیت در حوزه معدن اشاره کرد  .